Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sto roků starý školní řád

2. 5. 2006

Sto let starý školní řád

- časy se vlastně nemění

Sepsal jej  Julius Stantejský – populární moravský učitel (1856 – 1909), autor rýmované knížky pro školní mládež nazvané Zveršovaná škola. Stantejský, absolvent učitelského ústavu v Brně a dlouholetý přítel bratří Mrštíků, působil až do roku 1909 v Doubravici.

 1. Poslyš žáku, každý den

ve škole buď přítomen.

Nemůžeš-li snad přijíti

včas se musíš omluviti.

 

2.   Po rodičích neb příteli

vzkaž to panu učiteli;

co se s žákem doma děje,

on si vždycky vědět přeje.

Když zas školu nastupuješ,

Omluvu ať opakuješ.

 

3.   Hodní žáci, hodné žačky,

nenoste do školy hračky.

Jenom co je nařízeno

v mošně budiž uloženo.

 

4.   Chceš-li zdráv a vesel býti,

důkladně se musíš mýti.

Také žáčkům pěkně sluší

hladké vlásky, čisté uši.

Šaty, třeba zalátané,

Mějte čistě spořádané.

 

5.   Tímto řiď se vždy pořádkem:

Čtvrt hodiny před počátkem

přicházívej do školy,

ale dříve nikoli.

 

6.   Školou tiše, zvolna choď,

rozpustilost všechnu kroť;

způsobů tu slušných dbej,

v chodbách hluku nedělej.

 

7.   Jak do třídy vkročíš, dítě,

po křesťansku pozdrav hbitě.

Čeho potřeby nemáš,

Do přihrádky tiše dáš.

Přivykat si každý hleď:

Na svém místě pěkně seď.

Nikdy před vyučováním

nebav se povykováním.

Na žaloby, oznámení

při učení času není.

 

8.   Při modlitbě slušně stůj,

na kříž zdvihni pohled svůj;

neboť když se modlíváme,

s Pánem Bohem rozmlouváme;

proto vždycky myslit budeš

      na slova, jež vyslovuješ.

 

9.   Dokud nejste voláni,

varujte se povídání.

Když pak pan učitel učí,

žádný žák ať nezahlučí;

každý nechať pozor dává,

o čem že se pojednává.

Nezvykejte napovídat,

nebo při učení jídat.

 

10.     Hlásíš-li se odpovědět,

ruku zvedna zůstaň sedět;

uslyšíš-li jméno svoje,

odpovídej nahlas, stoje.

Jsi-li k stolu vyvolaný,

neb nazpět poslaný,

ukloň pěkně obličej,

to je hezký obyčej.

 

11.     Když se předmět s jiným střídá,

tichoučká je celá třída;

bez hluku vše uschovává,

jinou věc když vydělává.

 

12.     Kromě hodin tělocviku

nečiň na nářadí cviků:

mohl bys se poraniti,

nebo pro vždy zmrzačiti.

 

13.     Nezbytnou je dítkám ctnost

poslušnost a uctivost;

zvláště k učitelům svým

zdvořilým buď, uctivým.

 

14.     Lži se vyhni jako hadu,

neboť kdo má tuto vadu,

nemůže se hodným zváti,

každý se ho bude báti.

 

15.     Jak kdo cizí vejde sem,

povstaň každý v místě svém;

dříve nikdo nesedá,

dokud pokyn se nedá.

 

16. Chceš-li z třídy odejíti,

musíš za to poprositi;

přivykej však, dívko, synu,

odcházet jen v odpočinku.

17. Papíry a jiné smetí

neházejte na zem, děti.

Pakli škodu zaviníš,

náhradu ať učiníš.

 

18. Čítanky a knihy psací

mějte čisté, všichni žáci;

kdo pořádku navyká,

před tím bída utíká.

 

19. Kdokoli věc jakou najde,

k panu učiteli zajde,

by se mohlo vyšetřiti,

komu se má navrátiti.

 

20. Nikomu ze spolužáků

neubližuj nikdy, žáku!

S každým vždy se dobře snášej,

chyby jeho nevynášej.

Křivdu-li ti někdo dělá,

odpouštěj mu raději zcela.

Útisk tobě způsobený

vyšetří tvůj představený.

 

21. Nežli ze školy jdeš domů,

bedlivě přihlížej k tomu:

Věci své si tiše slož,

na své místo si je vlož.

Potom podle pořadu

stav se tiše do řadu;

slušný úklon udělej,

po cestě nedováděj.

 

22. Vypůjčíš-li knihu sobě,

vrať ji čistou v brzké době;

kdybys jí měl zkazit, ztratit,

nezbytně ji musíš platit.

 

23.     Školních zpráv a vysvědčení

      měnit dovoleno není.

 

24.     Máš-li školu opustiti,

hleď to záhy oznámiti;

také změnu svého bytu

nenechávej nikdy skrytu.

 

25.     Chceš-li zjevit dobrý mrav,

       zdvořile každého zdrav; 

       v slušné řeči a chování

poznat dobré vychování.

 

26.     Památníky, domy, krovy

      nepopisuj bláznů slovy.

 

27.     Neškoď bližným na majetku,

ať si třeba beze svědků.

Jdouce polem nebo sadem,

Umiň jste si „Nepokradem“!

 

28.     Važ si zpěvných ptáčátek,

netrap nikdy zvířátek

a přihlížej také k tomu

 neubližuj nijak stromu.

 

29.     Při hře můžeš býti čilým,

ale nikdy rozpustilým.

Za vůz nikdy nesedávej

zábavy tam nehledávej.

Kudy lidé chodívají,

ať se dítky neklouzají.

 

30. Slušně bav se, zpívej, hrej,

kamením však neházej;

v zimě koulí sněhových

ať nevidět v rukou tvých.

 

31.     Chceš-li bezpečně se koupat,

      musíš v známá místa stoupat.

 

32.     Klekání když odzvonili,

      slušno, byste doma byli.

 

33.     Karet, cigaret, tabáku,

přísně varuj se školáku;

nepij nikdy lihoviny,

jsou to pravé otraviny.

 

34.     Chceš-li zachovat své mravy,

      k tanci nechoď do zábavy.

 

35.     Zvykej záhy žíti v kázni,

cvič se stále v boží bázni;

budeš šťasten v každé době,

Bohu, vlasti ku ozdobě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Čus

Prokop,17. 5. 2006 14:30

Pěkný!